خواستم بهت بگم توی سخت‌ترین روزات ، حتی نزدیک ترین آدم زندگیت هم...

خواستم بهت بگم توی سخت‌ترین روزات ، حتی نزدیک ترین آدم زندگیت هم…

خواستم بهت بگم توی سخت‌ترین روزات ، حتی نزدیک ترین آدم زندگیت هم نمیفهمه که چی توی وجودت میگذره و چیو تحمل میکنی ، پس اگه یروز جوری شدی که موندن و نموندن کسی برات مهم نبود حق داری، چون تو همچیو تنهایی گذروندی، بدون اینکه کسی بفهمه.

‌‌‌‌#پست#پست_سفارشی
#ex
#explore
#explorepage
#exoSource:خواستم بهت بگم توی سخت‌ترین روزات ، حتی نزدیک ترین آدم زندگیت هم…

Discovered on: 2023-01-25 23:10:03

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *